Archive Monthly Archives: maart 2020

circulair bouwproces

Kennissessie Circulaire Bedrijfshuisvesting

03/2020 Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering en leegstand. De vaak gunstige ligging van deze terreinen in binnenstedelijk gebied biedt echter volop kansen voor herontwikkeling, zeker als deze wordt gecombineerd met de uitgangspunten van de circulaire economie.
Vanuit het project Innovatie Challenge Circulair Bouwen is rondom dit onderwerp een kennissessie en praktijkexcursie georganiseerd voor koplopers op het gebied van circulair bouwen. Dit vond plaats bij Nexteria te Deventer, die bedrijfshuisvesting ontwikkelt vanuit een levenscyclusbenadering.

circulair bouwproces

Hotspot Circulaire Weginfrastructuur

01/2020 In januari is het project Hotspot Circulaire Weginfrastructuur afgerond, waar gedurende 2 jaar met een consortium van partijen onderzoek is gedaan naar mogelijkheden om weginfrastructuur circulair aan te leggen. Het project is financieel gesteund door de Provincie Gelderland en de Europese Unie in het kader van het fonds regionale ontwikkeling (EFRO). De resultaten zijn verwerkt in het boekje ‘Samen werken aan circulaire fietsinfrastructuur’ (op te vragen via info@nicb.tech).

circulair bouwproces

Symposium Circulaire Meetmodellen

11/2019 Op het Provinciehuis van Overijssel is een symposium georganiseerd over
hoe je circulariteit definieert en hoe je dat dan vervolgens kunt meten. Dit naar
aanleiding van tussentijdse resultaten van landelijk Platform 23 dat er onlangs in is
geslaagd een methodiek te ontwikkelen die circulariteit praktisch meetbaar maakt.
Tijdens de bijeenkomst is ingegaan op hoe de methodiek tot stand is gekomen,
welke keuzes er aan ten grondslag liggen, tot welke onderdelen dit heeft geleid en
hoe deze zich verhouden tot de vele reeds bestaande tools (LCA, MPG, etc.).

circulair bouwproces

Prijsvraag Circulair Bouwen

11/2019 In samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het
Nederlandse Consulaat Generaal in München en de in München gevestigde Hans
Sauer Stichting
een prijsvraag georganiseerd om in beide landen inspirerende
voorbeelden te kunnen ophalen over circulair bouwen. Prijswinnaars zijn op 11 maart
tijdens de Creative Business Week in München bekend gemaakt.

circulair bouwproces

Modulaire, circulaire verwarming

11/2019 De transitie naar een circulaire economie (grondstoffentransitie) en de energietransitie gaan gelijk op. In verband hiermee is in samenwerking met het Gelders Restauratiecentrum en AHT-Netherlands BV een kennissessie georganiseerd in Winterswijk over lage temperatuur stralingswarmte, gecombineerd met een rondleiding door een monumentaal pand waar dit als vloerverwarming is toegepast. Deze innovatieve modulaire en circulaire vorm van (carbon neutral) verwarmen is.

circulair bouwproces

Prijsvraag circulaire viaducten

09/19 Bouwend Nederland heeft een prijsvraag uitgeschreven voor leerlingen van 37 deelnemende Technasiumscholen (havo en vwo) rondom circulaire infrastructuur. De leerlingen hebben vanuit de gemeente Maarssen hiertoe een aantal specifieke viaducten aangereikt gekregen. Uiteindelijk zullen landelijk 10 teams worden uitgenodigd hun idee voor een jury te presenteren of grond waarvan dan een winnaar zal worden bepaald. In verband hiermee is op het Niftarlake College te Maarssen een presentatie gegeven over circulaire weginfrastructuur. Meer info: www.bouwendnederland.nl

circulair bouwproces

Kennissessie circulaire gevelelementen

07/2019 Steeds meer bedrijven zien niet alleen de noodzaak in om te komen tot een circulair bouwproces maar zien ook de commerciële mogelijkheden. Een van die bedrijven is Steni Benelux die gevelelementen op de markt brengt. Tijdens de officiële opening van hun Steni-inspiratiecentrum in Den Bosch is een kennissessie georganiseerd over hoe een gevelfabrikant kan inspelen op de transitie naar een circulair bouwproces om hier unieke kansen te verzilveren. Meer info: https://www.nbd-online.nl/nieuws/190394-feestelijke-opening-steni-inspiratiecentrum

circulair bouwproces

Kennissessie Circulaire Weginfrastructuur voor Kostenadviseurs

06/2019 Ten behoeve van Post HBO-cursisten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen is een inspiratiesessie georganiseerd over Circulaire Weginfrastructuur voor Kostenadviseurs in de infrawereld. De sessie sloot aan op een 10 daags opleidingsprogramma van de HAN voor onder meer calculators, adviseurs, ontwerpers of beheerders bij ingenieursbureau, de overheid of een bouwbedrijf die hun financieel-technische kennis bij de planontwikkeling, realisatie en beheer van infrastructuur wensen te vergroten. Meer info: www.han.nl/hbo-programma/kostendeskundige-infra

circulair bouwproces

Symposium Circulaire Contracten

04/2019 Circulair bouwen betekent, dat de overheid op een andere wijze moet
uitvragen om circulaire oplossingen te kunnen realiseren. In verband hiermee is op
het provinciehuis in Arnhem, in samenwerking met Nysingh advocaten en notarissen,
een kennissessie sessie georganiseerd omtrent juridische aspecten. Aan de orde
kwamen waren registratie van eigendom, het Bouwbesluit, erfpacht, opstal-,
bestuurs- en aanbestedingsrecht.

circulair bouwproces

Expertmeeting Circulair Bouwen wetenschappelijk bureau van Groen Links

09/2018 Specifieke kennis van circulair bouwen is ingebracht tijdens een expert
meeting op het landelijke bureau van Groen Links te Utrecht, onder leiding van 2e
kamerlid Suzanne Kröger. Dit in het kader van het door het wetenschappelijk bureau
van Groen Links (Bureau de Helling)
op te stellen notitie van Groen Links: ‘Scenario
Circulaire Economie 2050: Bouwen en Wonen’ die uiteindelijk op 16 november in
Circl te Amsterdam is gepresenteerd.