All posts by henkattema

circulair bouwproces

Europese subsidie voor transitieproject duurzame tuinbouw

10/2022 Om binnen de Nederlandse tuinbouwsector versneld invulling te kunnen geven aan klimaatneutraliteit is een project gestart waarbij de lucht in een kas niet langer traditioneel via een metalen stelsel van leidingen met warm water wordt verwarmd. In plaats daarvan wordt het gewas van dichtbij verwarmd met lage temperatuur infrarood straling op basis van dunne metaalstrips van amorf metaal. Naast groeiversnelling, meer opbrengst per m2 en een energiereductie van tot wel 60 % is deze innovatieve techniek CO2-neutraal en is hiervoor slechts een fractie van de grondstoffen nodig vergeleken met traditionele verwarming. Het project wordt gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling ELFPO en een bijdrage van de provincie Gelderland.

circulair bouwproces

Internationale kennisuitwisseling circulair bouwen

10/2022 Het vakgebied circulair bouwen is sterk in beweging, dat geldt niet alleen voor Nederland maar ook voor heel veel andere plekken in de wereld. Omdat het uiterst interessant is om te vernemen welke doelen andere landen zich stellen, welke aanpak ze daarbij hanteren en waar zij inmiddels staan ten aanzien van de transitie naar een circulair bouwproces vinden regelmatig kennisuitwisselingssessies plaats met diverse buitenlandse specialisten op het gebied van circulair bouwen. Zo onlangs ook met een delegatie uit Singapore, waaronder de ‘Director of Urban Solutions and Infrastructure Services’, vertegenwoordigers van Singapore Polytechnic University en Enterprise Singapore.

circulair bouwproces

Weer diploma’s Circulair Bouwen uitgereikt

07/2022 In juli 2022 was het weer zover, een groep van 14 cursisten uit Nederland en België vierde dat het begeerde diploma Circulair Bouwen van de Vastgoed Business School aan hen was uitgereikt. Het feit, dat de groep qua achtergrond gekenmerkt kon worden door een grote verscheidenheid en de cursisten bovendien werkzaam waren bij verschillende type organisaties, maakten dat er sprake was van een levende interactie tussen de cursisten. Vanwege een hoog ambitieniveau was het niveau van de eindpresentaties opnieuw hoog en waren de gekozen onderwerpen zeer interessant. Diverse cursisten gaan met de nieuw vergaarde kennis in hun eigen werkomgeving daadwerkelijk met circulair bouwen aan de slag.

circulair bouwproces

Kennissessie Circulaire Bedrijfshuisvesting

03/2020 Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering en leegstand. De vaak gunstige ligging van deze terreinen in binnenstedelijk gebied biedt echter volop kansen voor herontwikkeling, zeker als deze wordt gecombineerd met de uitgangspunten van de circulaire economie.
Vanuit het project Innovatie Challenge Circulair Bouwen is rondom dit onderwerp een kennissessie en praktijkexcursie georganiseerd voor koplopers op het gebied van circulair bouwen. Dit vond plaats bij Nexteria te Deventer, die bedrijfshuisvesting ontwikkelt vanuit een levenscyclusbenadering.

circulair bouwproces

Hotspot Circulaire Weginfrastructuur

01/2020 In januari is het project Hotspot Circulaire Weginfrastructuur afgerond, waar gedurende 2 jaar met een consortium van partijen onderzoek is gedaan naar mogelijkheden om weginfrastructuur circulair aan te leggen. Het project is financieel gesteund door de Provincie Gelderland en de Europese Unie in het kader van het fonds regionale ontwikkeling (EFRO). De resultaten zijn verwerkt in het boekje ‘Samen werken aan circulaire fietsinfrastructuur’ (op te vragen via info@nicb.tech).

circulair bouwproces

Symposium Circulaire Meetmodellen

11/2019 Op het Provinciehuis van Overijssel is een symposium georganiseerd over
hoe je circulariteit definieert en hoe je dat dan vervolgens kunt meten. Dit naar
aanleiding van tussentijdse resultaten van landelijk Platform 23 dat er onlangs in is
geslaagd een methodiek te ontwikkelen die circulariteit praktisch meetbaar maakt.
Tijdens de bijeenkomst is ingegaan op hoe de methodiek tot stand is gekomen,
welke keuzes er aan ten grondslag liggen, tot welke onderdelen dit heeft geleid en
hoe deze zich verhouden tot de vele reeds bestaande tools (LCA, MPG, etc.).

circulair bouwproces

Prijsvraag Circulair Bouwen

11/2019 In samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het
Nederlandse Consulaat Generaal in München en de in München gevestigde Hans
Sauer Stichting
een prijsvraag georganiseerd om in beide landen inspirerende
voorbeelden te kunnen ophalen over circulair bouwen. Prijswinnaars zijn op 11 maart
tijdens de Creative Business Week in München bekend gemaakt.

circulair bouwproces

Modulaire, circulaire verwarming

11/2019 De transitie naar een circulaire economie (grondstoffentransitie) en de energietransitie gaan gelijk op. In verband hiermee is in samenwerking met het Gelders Restauratiecentrum en AHT-Netherlands BV een kennissessie georganiseerd in Winterswijk over lage temperatuur stralingswarmte, gecombineerd met een rondleiding door een monumentaal pand waar dit als vloerverwarming is toegepast. Deze innovatieve modulaire en circulaire vorm van (carbon neutral) verwarmen is.

circulair bouwproces

Prijsvraag circulaire viaducten

09/19 Bouwend Nederland heeft een prijsvraag uitgeschreven voor leerlingen van 37 deelnemende Technasiumscholen (havo en vwo) rondom circulaire infrastructuur. De leerlingen hebben vanuit de gemeente Maarssen hiertoe een aantal specifieke viaducten aangereikt gekregen. Uiteindelijk zullen landelijk 10 teams worden uitgenodigd hun idee voor een jury te presenteren of grond waarvan dan een winnaar zal worden bepaald. In verband hiermee is op het Niftarlake College te Maarssen een presentatie gegeven over circulaire weginfrastructuur. Meer info: www.bouwendnederland.nl

circulair bouwproces

Kennissessie circulaire gevelelementen

07/2019 Steeds meer bedrijven zien niet alleen de noodzaak in om te komen tot een circulair bouwproces maar zien ook de commerciële mogelijkheden. Een van die bedrijven is Steni Benelux die gevelelementen op de markt brengt. Tijdens de officiële opening van hun Steni-inspiratiecentrum in Den Bosch is een kennissessie georganiseerd over hoe een gevelfabrikant kan inspelen op de transitie naar een circulair bouwproces om hier unieke kansen te verzilveren. Meer info: https://www.nbd-online.nl/nieuws/190394-feestelijke-opening-steni-inspiratiecentrum